Co to jest KPA?

person using laptop computer

KPA – ten skrót nierzadko budzi konsternację przedsiębiorcy. Co się za nim kryje? KPA to skrótowy zapis dla Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Zapisy znajdujące się w KPA poruszają problematykę związaną z zasadami prowadzenia postępowań administracyjnych – trybu działania organów administracji publicznej i organami państwowymi.

Zakres działań, które się wpisują w tę definicję to m.in wydawanie zaświadczeń (dokumentów potwierdzających określony stan prawny lub fakt), nakładanie kar administracyjnych na różne podmioty, rozpatrywanie różnych skarg i wniosków i cały szereg decyzji administracyjnych, także tych dotyczących europejskiej współpracy administracyjnej. Odkąd w życie weszła ustawa RODO, Kodeks Postępowania Administracyjnego reguluje także kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Akty prawne często są bardzo skomplikowanie. Nie można tego powiedzieć o Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Struktura redakcyjna kodeksu jest dosyć przejrzysta. Kodeks składa się z 10 działów, w których można znaleźć wszystkie istotne informacje. Działy dzielą się na: 1. Przepisy ogólne, 2. Postępowanie, 3. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych, 4. Udział prokuratora. 4a. Administracyjne kary pieniężne. 6. Wydawanie zaświadczeń (tzw. postępowanie uproszczone) 7. Skargi i wnioski 7a. Europejska wspólnota administracyjna. 9. Opłaty i koszty postępowania, 10. Przepisy końcowe.

Zobacz też szkolenie z KPA

Kodeks stanowi tzw. formalną część prawa administracyjnego. Do części materialnych należą ustawy, które regulują bardziej szczegółowe aspekty tej gałęzi prawa. Zatem zasięg KPA jest ograniczony. Nie reguluje on takich kwestii jak: sprawy karne skarbowe, sprawy podatkowe, sprawy we właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, a także sprawy naruszające immunitet dyplomatyczny.

KPA określa ogólne ramy funkcjonowania prawa administracyjnego w naszym kraju. Wiele z nich reguluje także konstytucja. Warto zapoznać się z treścią tych dokumentów, ponieważ jak głosi przysłowie: nieznajomość prawa szkodzi.